SHIPEL - sähkötyöturvallisuus ammattimerenkulkijoille on valmistunut!

 


SHIPEL-verkkokoulutuksen avulla ammattimerenkulkijan on nyt mahdollista suorittaa SFS 6002 standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus työvuoron aikana.


Lisätietoja Jukka Telasmaa p. 044-5353618, på svenska Karl-Gustav Sten 044-2900053

 

 

LAIVASÄHKÖMIEHEN JA LAIVASÄHKÖMESTARIN PÄTEVYYSKIRJA

JOHDANTO
Lainsäädännössä yleisesti erityislainsäädäntö menee yleislainsäädännön edelle, joten jos on ristiriitaisuuksia merenkulkualan erityislainsäädännön ja yleisen lainsäädännön välillä, noudatetaan merenkulkualan lainsäädäntöä.
Suomi on sitoutunut noudattamaan STCW yleissopimusta ja sopimus on Suomessa ollut ”lakina voimassa” vuodesta 1984. 
Kansallinen merenkulkualan erityislainsäädäntö on valmisteltu siten, että se on linjassa STCW yleissopimuksen kanssa. STCW yleissopimuksen tarkoituksena on mm. se, että tiedämme mitä merenkulkijat osaavat, jos pätevyyskirjan myöntäjä on STCW:n sopimusosapuoli.
Esimerkiksi laivasähkömiehen ja laivasähkömestarin pätevyyskirjat myönnetään vain jos yleissopimuksen vaatimukset täyttyvät. Ilman STCW -pätevyyskirjaa ei voi toimia näissä ammateissa. STCW -pätevyyskirjalla taas voi toimia suomalaisissa aluksissa näissä ammateissa vaikka pätevyys olisi ulkomailta saatu ja sisältäisi vain STCW:n vähimmäisvaatimukset.”

Laivaväen pätevyydet
 

MERENKULKUALAN KOULUTUKSESTA
Merenkulkualan koulutusta koskien, Suomessa merenkulkualan koulutus kuuluu yleiseen ammatilliseen koulutukseen ja sitä hallinnoi koulutuspuolen viranomaiset (Opetushallitus ja Opetus- ja Kulttuuriministeriö).”
Trafi, Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa siitä, että merenkulkijoille myönnetään pätevyyskirja vain jos STCW –yleissopimuksen vaatimukset täyttyvät. Merenkulkijoiden koulutukseen sisältyy muutakin kuin pelkkiä STCW vaatimuksia ja oppilaitoksissa opetetaan myös ns. yleissivistäviä aineita. Tämä johtuu siitä, että koulutus on integroitu yleiseen ammatilliseen koulutusjärjestelmään. Trafi ei puutu koulutusten sisältöihin, vaan pätevyyskirjan myöntämisessä luottaa oppilaitosten antamiin todistuksiin koulutuksen sisällön osalta. Oppilaitokset auditoidaan viiden vuoden välein ja auditointien tulokset raportoidaan kansainväliselle merenkulkujärjestölle IMO:lle. Myös Euroopan komissio tarkastaa määräajoin EU-maiden merenkulkualan koulutus- ja pätevyyskirjojen myöntämisjärjestelmät STCW –yleissopimuksen ja vähimmäiskoulutusdirektiivin pohjalta. Käytännössä STCW–pätevyyksiin johtavaa koulutusta ei saa antaa muut kuin STCW auditoidut oppilaitokset.”

 

ESITTELYSSÄ LAIVASÄHKÖMIES                           
Laivasähkömies huoltaa ja kunnossapitää aluksen sähköntuotantojärjestelmää ja sähkölaitteita konepäällikön alaisena. Laivasähkömies vastaa kuitenkin usein yksin kaikista aluksen sähkölaitteista, koska vain suuritehoisilla laivoilla on auttamassa sähkömestari.
KELPOISUUSEHDOT
Laivasähkömiehen  pätevyyskirjaan vaaditaan laivasähkömiehen opinnot.
Tarkemmin STCW- yleissopimuksessa  48 § seuraavasti:
    Laivasähkömiehen pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on:
1) vähintään 18 vuoden ikä;
2) STCW-säännöstön A-III/7 säännön mukainen laivasähkömiehen koulutus;
3) kolme kuukautta hyväksyttyä meripalvelua kauppa-aluksessa, jonka koneteho on vähintään 750 kilowattia

TYÖTEHTÄVÄT
Laivasähkömiehet ovat ammatillisia moniosaajia, sillä yleensä heiltä edellytetään kansi- ja konepuolen tehtäviin osallistumista. Asentajan on hallittava laivan valaistusjärjestelmät, sähkömoottorit, generaattorit, ohjauslaitteet sekä tele- ja turvallisuusjärjestelmät. Työ tapahtuu usein ahtaissa ja sokkeloisissa laivatiloissa, ja edellyttää järjestelmällisyyttä ja päättelykykyä. Myös metallimiehen taidoista on hyötyä.

TYÖPAIKAT
Laivasähkömiehiä työskentelee kaikilla maailman rahti- ja matkustaja-aluksilla. Työ vaatii paineensietokykyä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sillä yksi laivasähkömies vastaa usein yksin kaikista aluksen sähkölaitteista. Merellä apua ei ole usein saatavilla, vaan töistä on suoriuduttava kulloinkin vallitsevissa olosuhteissa käytettävissä olevilla työkaluilla. Merenkulkuoppilaitoksessa koulutuksen saanut voi hakeutua myös maissa oleviin vastaaviin töihin.

TYÖN VAATIMUKSET

Ammatti edellyttää korkeatasoista sähköteknistä osaamista, hyvää tietotekniikan hallintaa ja nopeaa päätöksentekokykyä.

Työyhteisössä laivasähkömiehen on sopeuduttava pieneen eristettyyn yhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen työn ohella myös vapaa-aikana.
Kielitaito on työssä tarpeen.

KOULUTUS
Laivasähkömiehen tehtäviin pätevöidytään laivasähköasentajan koulutuksen jälkeen. Raumalla WinNovan lisäksi laivasähköasentajaksi voi opiskella ruotsiksi Ålands sjömansskolassa Maarianhaminassa.

ESITTELYSSÄ SÄHKÖMESTARI           
Sähkömestari vastaa konepäällikön alaisena suuritehoisella sähkökäytöllä varustetun aluksen sähköjärjestelmistä yksin tai tarvittaessa laivasähkömiehen avustamana. Sähkömestareita työskentelee mm. suurilla matkustajalaivoilla, tankkilaivoilla ja jäänmurtajilla. Työ edellyttää korkeatasoista sähkötekniikan osaamista, nopeaa päätöksentekokykyä sekä sopeutumista laivaolosuhteisiin.
KELPOISUUSEHDOT
Sähkömestarin pätevyyskirjaan vaaditaan sähkömestarin opinnot.
Tarkemmin STCW-yleisopimuksessa  40 § seuraavasti:
    Sähkömestarinkirja
Sähkömestarinkirjan saamisen edellytyksenä on:
1) vähintään 18 vuoden ikä;
2) STCW-säännöstön III/6 säännön mukainen sähkömestarin koulutus;
3) työharjoittelua:
a) osana hyväksyttyä koulutusohjelmaa vähintään 12 kuukautta yhdistettyä sähköalan työharjoittelua ja hyväksyttyä meripalvelua, josta vähintään 6 kuukautta hyväksyttyyn ohjatun harjoittelun seurantakirjaan kirjattua, STCW-säännöstön A-III/6 säännön vaatimukset täyttävää ohjattua harjoittelua; tai
b) vähintään 36 kuukautta yhdistettyä meripalvelua ja sähköalan työharjoittelua, josta vähintään 30 kuukautta on oltava meripalvelua koneosastossa aluksessa, jonka koneteho on vähintään 750 kilowattia.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla sähköalan työharjoittelulla tarkoitetaan oppilaitoksessa tai työelämässä tehtäviä sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan liittyviä töitä, jotka kehittävät sähkömestarilta vaadittavaa ammattitaitoa.

TYÖTEHTÄVÄT
Sähkömestari vastaa laivan sähkövoima-asemasta ja sähköisistä järjestelmistä konepäällikön alaisena. Sähkömestarin tehtäviin kuuluu laivan sähkön tuotannon ja sähköjärjestelmien valvonta, huolto ja kunnossapito.
Sähkömestari huolehtii myös sähköalan tarvikkeiden ja varaosien hankinnasta sekä vastaa sähköturvallisuudesta koko aluksella.
Sähkömestarin työ edellyttää ammatillisesti korkeatasoista ja monipuolista sähköteknillistä osaamista suurista vahvavirtavoima-asemista merielektroniikkaan saakka.

 

Blogisssa